ARTURRegular font

This font was posted on 10 May 2015 and is called "ARTURRegular" font. This font is in the regular style. You can find over 79364 other regular fonts on Fontsup. You can find more information about this below. If you have any cool fonts for us, log in and share them.
ARTURRegular Font
Font family: Artur Style: Regular Category: Operation system: Windows, Mac OS Filesize: 35.636KB Added: 2015-05-10 10:26:56 Views: 1352 Downloads: 110 Today downloads: 87 Author: ATRAX License: personal use Version: Version 001.000
http://antraxja-fonts.iweb.pl is a trademark of ATRAX. THIS FONT DEDICATED MY SON :: [L I C E N C J A] ::

:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafa³ Brzeziñski
font zawiera du¿e i ma³e litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne.

:: mo¿esz :
--->tworzyæ dowoln¹ iloœæ kopii fonta
--->instalowaæ fonta na dowolnej liczbie komputerów
---> wykorzystywaæ go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, ¿e nie maj¹ one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój w³asny u¿ytek a nie w celu zarobienia pieniêdzy]
---> udostêpniaæ fonta na stronie www ale pod warunkiem, ¿e zachowasz plik z czcionk¹ bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta

:: bez zgody autora nie mo¿esz modyfikowaæ pliku z fontem, a szczególnie zmieniaæ nazwy fonta, usuwaæ informacji o autorze, usuwaæ pliku z licencj¹
u¿ywaæ fonta do jakichkolwiek dzia³añ komercyjnych
sprzedawaæ fonta albo udostêpniaæ go na p³atnych, lub czêœciowo p³atnych stronach www

:: wszelkie uwagi proszê kierowaæ na adres : [email protected]
Rafa³ Brzeziñski

:: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl

Jeœli chesz u¿ywaæ tego fonta w celach komercyjnych proszê o kontakt.

ATRAX
Rafa³ Brzeziñski
[email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
The font ARTUR that was designed by me,
contains large & small letters, digits
and some punctuations.

It's freeware.
You can use it in your private projects,
if you want to put it to the commercial
projects please let me know.

font can be redistributed in condition
that it will be free of charge
and with this readme file attached.

Hope you like ARTUR and it will be
useful in your work :)


ATRAX
Rafa³ Brzeziñski
[email protected]
Update
ARTURRegular Font

0 Comments :(

Please Login or Register to Leave a Comment